Αρχείο άρθρων

Beauty

2014-03-27 09:04

—————

How to talk about beauty and make up in English – some useful vocabulary

2014-03-20 05:29
  This blog is not the place to discuss what constitutes beauty but it certainly is the place to share with you the vocabulary of beauty and make up in the English Language. After all, if beauty and how we look is very important to us then learners of English need to know how to talk about...

—————

Tenses table

2014-03-16 14:56
tense Affirmative/Negative/Question Use Signal Words Simple Present A: He speaks. N: He does not speak. Q: Does he speak? action in the present taking place once, never or several...

—————

Used to

2014-03-16 14:54
Used To FORM [used to + VERB] Example: I used to go to the beach every day. It is better not to use "used to" in questions or negative forms; however, this is sometimes done in informal spoken English. It is better to ask questions and create negative sentences using Simple Past. USE 1 Habit in...

—————

Present Perfect Simple

2014-03-16 14:52
Present Perfect FORM [has/have + past participle] Examples: You have seen that movie many times. Have you seen that movie many times? You have not seen that movie many times.   USE 1 Unspecified Time Before Now   We use the Present Perfect to say that an action happened at an...

—————

Simple Future

2014-03-16 14:51
Simple Future Simple Future has two different forms in English: "will" and "be going to." Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different meanings. These different meanings might seem too abstract at first, but with time and practice, the...

—————

Simple Past

2014-03-16 14:38
Simple Past FORM [VERB+ed] or  irregular verbs Examples: You called Debbie. Did you call Debbie? You did not call Debbie. USE 1 Completed Action in the Past   Use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes, the...

—————

Creative ideas!

2014-03-16 14:14

—————

The pretty Ugly princess

2014-03-16 13:56
  The pretty ugly princess Scene 1 (At the palace)  Noble: This is our princess. She’s very pretty… but she’s got an ugly heart! Servant :( with a tray full of food)  : Princess? Princess: I don’t like this! Servant: Do you like your dress, princess? Princess: I don’t like...

—————

Bullying- Σχολικός εκφοβισμός

2014-03-07 00:59
Οι λέξεις πονάνε  https://www.youtube.com/watch?v=6dVozPi4140 Αφιερώστε λίγα λεπτά σ' αυτά τα βίντεο και αν το βρείτε ουσιαστικό μιλήστε στα παιδιά σας για το θέμα σχολικού εκφοβισμού και πως να το αντιμετωπίσουν αν συμβεί στα ίδια ή πως να βοηθήσουν άλλα παιδιά με το να ενημερώσουν κάποιον...

—————